V Mazowieckie Dni Urologiczne

 

W dniach 5-6 listopada 2015 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Mazowieckich Dni Urologicznych. Tradycyjnie już gościł nas Hotel Panorama w Mszczonowie.

 

Konferencję otworzył Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego dr Piotr Kryst.

 

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez Profesora Marcina Słojewskiego dotyczył szczupłych (lean) rozwiązań w urologii. Pan Profesor przestawił założenia teorii Lean w odniesieniu do warunków szpitalnych oraz ich zastosowanie w praktyce w Klinice Urologii Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wprowadzenie tych założeń w kierowanym przez niego ośrodku umożliwiło skrócenie czasu hospitalizacji, lepsze wyniki finansowe i poprawę satysfakcji chorych.

 

Kolejnym punktem programu była sesja główna dotycząca niektórych aspektów leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego oraz zagadnień związanych z hemostazą podczas zabiegów operacyjnych w urologii.

 

Prof. Marek Dąbrowski (Kierownik Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II WL WUM) szczegółowo omówił zasady stosowania leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego w okresie około operacyjnym. Wykład profesora Dąbrowskiego oparty był na aktualnych zaleceniach PTK oraz najnowszych doniesieniach. Kolejny wykład przedstawiony przez dr Elżbietę Baum ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Bielańskiego był głosem anestezjologa w omawianym temacie. Dr Baum odniosła się do wpływu stosowanego leczenia na wybór znieczulenia oraz zasad postępowania przeciwzakrzepowego w zabiegach planowych i w sytuacjach pilnych. Po wystąpieniach nie zabrakło czasu na pytania do prelegentów i żywą dyskusję.

 

Do wygłoszenia trzech kolejnych wykładów zaproszono znakomitych endourologów, którzy odnieśli się do technik hemostazy podczas wykonywanych przez nich zabiegów. Dr Piotr Jarzemski i Sławomir Listopadzki dzielili się swoimi tips and tricks w zakresie hemostazy podczas prostatektomii radykalnej i resekcji guzów nerek. Prof. Marcin Słojewski przedstawił technikę tubeless PCNL, w której nie pozostawia się nefrostomii, a trakt po zakończonym zabiegu zabezpiecza się materiałem hemostatycznym.

 

Wieczorem jak zwykle nie zabrakło miejsca na spotkanie towarzyskie przy ognisku, a następnie przy kolacji i muzyce.

 

Wykłady kolejnego dnia sympozjum rozpoczęła dr Grażyna Poniatowska z Centrum Onkologii w Warszawie wystąpieniem na temat możliwości leczenia systemowego raka nerki. Na wstępie podkreśliła, że warunkiem zastosowania terapii celowanej w zaawansowanym raku nerki jest wykonanie nefrektomii radykalnej lub operacji organooszczędzającej oraz minimum 60% komponenty jasnokomórkowej w rozpoznaniu histopatologicznym. Dr Poniatowska omówiła kolejno możliwości zastosowania terapii systemowej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii celowanej, wskazań do zastosowania wszystkich leków, ich możliwych działań niepożądanych oraz skuteczność kliniczną. W Polsce możemy zastosować wszystkie inhibitory kinaz tyrozynowych, a z inhibitorów mTOR dostępny jest wyłącznie ewerolimus. Dr Poniatowska zwróciła uwagę, że nie wszystkie terapie rekomendowane przez ESMO są dostępne w Polsce i przedstawiła obowiązujące w naszym kraju schematy terapeutyczne zgodne z dostępnością poszczególnych leków. Po wykładzie nawiązała się żywa dyskusja. Omówiono problemy, z którymi spotykają się zarówno urolodzy, jak i onkolodzy w codziennej praktyce. Zwrócono uwagę, że przed ostateczną kwalifikacją do nefrektomii chory z rozsianą chorobą i złym stanie ogólnym powinien być skonsultowany przez onkologa. Przed nefrektomią powinniśmy mieć pewność, że chory ma możliwość kwalifikacji do leczenia systemowego.

 

Przewodniczącym kolejnej sesji był Profesor Tomasz Demkow. Wykłady prezentowane w głównej mierze przez zespół Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii dotyczyły raka prącia.

 

Dr Michał Sobieszczuk przedstawił zagadnienia epidemiologiczne i dotyczące czynników ryzyka.  Zwrócił szczególną uwagę na zależność raka prącia od zakażenia wirusem HPV i brak jednoznacznych wskazań do zastosowania szczepionki p/HPV u chłopców. W Polsce rozpoznaje się ponad 200 nowych przypadków raka prącia rocznie.

 

Dr Paweł Stajno w swoich bogato ilustrowanych wystąpieniach przedstawił historię naturalną raka prącia, a następnie klasyfikację stopnia zaawansowania raka prącia (TNM) oraz badania dodatkowe i stopień zaawansowania zmiany pierwotnej oraz regionalnych węzłów chłonnych. Zwrócił uwagę, że duże znaczenia w ocenie chorego z rakiem prącia ma badanie przedmiotowe. Dokładna palpacja okolic pachwinowych jest niezbędnym elementem badania przedmiotowego każdego pacjenta z rakiem prącia. Omówił szczegółowo technikę biopsji węzła wartowniczego, która ma na celu identyfikację, usunięcie i badanie histopatologiczne pierwszego węzła na drodze spływu chłonki z prącia. Stosuje się ją tylko u chorych bez klinicznie powiększonych węzłów chłonnych, a na podstawie jej wyniku kwalifikuje się chorych do limfadenektomii.

 

Dr Wojciech Olszewski z Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii omówił typy histopatologiczne raka prącia. Większość, ponad 90% to raki płaskonabłonkowe. Podkreślił, że samo rozpoznanie raka płaskonabłonkowego jest niewystarczające. Wiarygodność raportu badania histopatologicznego potwierdza uwzględnienie podziału raka płaskonabłonkowego na poszczególne typy. Około 50 % stanowią nowotwory określane mianem BST (bez specjalnego typu), ale kolejne 50% ma podtypy (warianty), które powinny być wyszczególnione, ponieważ ich rokowanie jest różne (rak bazaloidny, kłykcinowaty, brodawkowaty, mięsakowaty, gruczołowo-płaskonabłonkowy, mieszany). Dr Olszewski zwrócił uwagę także na negatywne czynniki ryzyka i możliwość zastosowania indeksów prognostycznych.

 

Kolejnym prelegentem był Dr Tomasz Pniewski z Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przygotował wykład we współpracy z profesorem Sławomirem Majewskim. Omówił szczegółowo i zilustrował bogatą dokumentacją zdjęciową wszystkie zmiany przednowotworowe okolicy narządów płciowych: brodawki płciowe, kłykciny olbrzymie, sqamous interaepithelial neoplasia (bowenoid papulosis, choroba Bowena, erytroplazja Queyrata), lichen sclerosus, non-squamous intraepithelial neoplasia (czerniak, choroba Pageta). Odniósł się też do możliwości leczenia tych zmian. Podkreślił, że wystandaryzowanie terapii jest trudne, bo nie są dostępne duże badania kliniczne na ten temat.

 

Dr Tomasz Kalinowski szczegółowo przedstawił możliwości leczenia minimalnie inwazyjnego oraz chirurgicznego zmiany pierwotnej, a prof. Tomasz Demkow wyczerpująco omówił zasady postepowania chirurgicznego z regionalnymi węzłami w przypadku raka prącia. Prof. Demkow zaprezentował wskazania do limfadenektomii, jej zakres, zależny od głębokości naciekania raka i jego stopnia złośliwości, a także powikłania po tym zabiegu i sposoby ich unikania.

 

Kolejny wykład przedstawiony przez dr Wojciecha Michalskiego dotyczył postępowania paliatywnego w raku prącia. Bardzo istotne jest, że czas przeżycia pozostaje niski niezależnie od zastosowanej terapii systemowej, a sama terapia jest trudna, ponieważ opiera się w  większości schematów o cisplatynę. Nie każdego chorego możemy zatem zakwalifikować do terapii systemowej, leczenia tego nie możemy proponować chorym z niewydolnością nerek, ze złym stanem sprawności i niewydolnością krążenia. W drugiej części swojego wystąpienia dr Michalski omówił czynniki rokownicze raka prącia.

 

Ostatni wykład w tej sesji, przedstawiony przez dr Jana Karola Wolskiego, poświęcony był jakości życia i sprawności seksualnej chorych na raka prącia w zależności od zastosowanego leczenia.

 

W kolejnej sesji (Varia) dr Janusz Zajda przedstawił film obrazujący technikę ostrzyknięcia wypieracza toksyną botulinową oraz szeroko omówił nowy program lekowy dla chorych z neurogenną nadreaktywnością mięśnia wypieracza, podając kryteria kwalifikacji i wyłączenia oraz schemat dawkowania leku. Film i wykład opatrzony był bieżącymi komentarzami wynikającymi z własnej praktyki.

 

W następnym wystąpieniu dr Jan Powroźnik z Kliniki Urologii CMKP w Otwocku przedstawił problematykę zaburzeń wzwodu u chorych z dolegliwościami ze strony dolnych dróg moczowych.

 

Podczas sesji Varia wysłuchaliśmy też dwóch prezentacji dotyczących raka stercza. Dr Krzysztof Bukowski z Oddziału Urologii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim i dr Grzegorz Pędzisz z Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas swoich wystąpień omawiali przypadki chorych z rakiem stercza angażując słuchaczy do dyskusji i aktywnego komentowania zastosowanego postępowania.

 

Ostatni wystąpił dr Andrzej Wrona z Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Powiatowego w Mielcu, który przedstawił ciekawy system permanentnego drenażu nerki (Detour), którego implantację można rozważyć u chorych z niedrożnością moczowodu.

 

Prezentacje najciekawszych wykładów będą się ukazywały systematycznie na naszej stronie.

 

Po zakończeniu sympozjum odbyło się tradycyjnie zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTU podczas którego omówiono między innymi strategię działania na rok 2016.

 

Ze względu na kończącą się kadencję obecnego Zarządu oraz wymogi statutowe PTU w przyszłym roku na wiosnę zorganizujemy na terenie Warszawy zamiast kolejnej edycji Mazowieckich Dni Urologicznych  spotkanie podczas którego obędzie się podsumowanie działalności dotychczasowego Zarządu OM PTU za lata 2013-2016 oraz odbędą się wybory nowego Zarządu. Przewidywany  wstępnie termin naszego spotkania to 18.03.2016r. (piątek). O ostatecznym terminie i miejscu spotkania będziemy informować na przełomie roku.

 

Konieczność podsumowania kadencji obecnego Zarządu OM PTU oraz przeprowadzenia wyborów spowoduje, że w przyszłym roku odbędzie się tylko jedna edycja Mazowieckich Dni Urologicznych, która planowana jest na miesiąc wrzesień 2016r. i na którą już w tej chwili serdecznie zapraszamy.

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.